KALİTE VE EĞİTİM MERKEZİ
25 Mart 2014 tarihinde yapılan Kalite Konseyi toplantısı ile hastanemizde Kalite Yönetimi’ne geçilmiştir. Kalite Konseyi’nin görevlendirme ve yetkilendirmesi ile Kalite Yönetim Merkezi oluşturulmuş, görev planı belirlenmiştir. Buna göre Kalite Yönetim Merkezi, kalite yönetiminin unsurları olan komite ve kurullar ile Kalite Konseyi arasındaki eşgüdümü sağlayacak ve çalışmalara destek verecek şekilde yapılanmıştır. Eylül 2015’te kalite yönetimine eğitim ayağı da eklenmiş ve Kalite Yönetim Merkezi’nin ismi “Kalite ve Eğitim Merkezi” olarak değiştirilmiştir.
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Seti” kapsamında hastanemizde Kalite ve Eğitim Merkezi tarafından çalışmalar yürütülmektedir.

KALİTE VE EĞİTİM MERKEZİ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN KOMİTE/KURULLAR VE GÖREV TANIMLARI

Anestezi ve Cerrahi Bakım Komitesi: Ameliyathane içinde ve dışında Anestezi uygulamaları ile cerrahi girişimleri kapsayan tüm süreçlerin planlanması, planlandığı şekilde yürütülmesinin sağlanması oluşan aksaklıkların giderilmesi ile ilgili süreçleri yürütmekten sorumlu komitedir.
Bebek Dostu Komitesi: Bebek Dostu Hastane olarak anne ve anne adaylarını bilinçlendirilmesini, anne sütünün özendirilmesini ve annelere emzirme konusunda bilgi ve doğru alışkanlıkları kazandırılmasını sağlayarak hastanemiz dahilinde emzirmenin başarılı ve yerleşik bir uygulama haline getirilmesini sağlamak, bu konuyla ilgili gerekli programları hazırlanmak ve ilgili süreçleri yürütmekten sorumlu komitedir.
Beslenme Komitesi:  Hastanede ayaktan ve yatarak tedavi gören hastalarda yetersiz beslenmenin (malnütrisyonun) tanınması, önlenmesi ve hastalara uygun beslenmenin sağlanması için plan ve stratejilerin belirlenip uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamaktan sorumlu komitedir.
Beyin Ölümü Kurulu: Yoğun bakımlarda beyin ölümü vakalarını tespit etmek, muhtemel donörleri belirlemek ve izlemek, gerektiğinde kurulun toplanmasını sağlamak ve beyin ölümü gerçekleşmiş vakaların yakınları ile organ bağışı için görüşerek vakanın donör olmasını sağlamaktan sorumlu komitedir.
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi: Hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen tüm çalışmalar için çalışan güvenliği ile ilgili mevcut durumun tespit edilmesi, çalışan için sağlık hizmet sunumu sırasında güvenli bir ortam sağlanması, çalışan için olası risklerin belirlenmesi, bu risklerle giderilmesi için düzeltici önleyici faaliyet yöntemlerinin belirlenmesi ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin hastane idaresi ile sağlanmasını bir plan ve program çerçevesinde sağlamaktan sorumlu komitedir.
Eğitim Komitesi: Sunulan sağlık hizmetinin kalitesini arttırmak amacı ile hasta ve yakınlarına ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi gereken eğitim faaliyetlerini belirlemek, planlamak ve yönetmek, personelin, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim faaliyetlerini planlamak, eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve eğitim çıktılarını değerlendirmekten sorumlu komitedir.
Enfeksiyonların Kontrol ve Önleme Komitesi: Yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon kontrol programlarının belirlenmesini ve uygulanmasını, konu ile ilgili sorunların tespit edilmesini, çözüme yönelik faaliyetlerin düzenlenmesini ve yürütülmesini ve yataklı tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken kararları gerekli mercilere iletilmesini sağlamaktan sorumlu komitedir.
Form Kurulu:  Hastanede kullanılan tüm formların tasarlanması, onaylanması, varsa basım isteğinin ilgili birimden yapılması, matbaada basımı, kullanıcıya dağıtımı, saklanması, stok takibi ve uygulamadan kaldırılmasına yönelik iş adımlarını takip etmekten sorumlu kuruldur.
Hasta Bakımı Komitesi: Tanı ve tedavi istemi ile başvuran hastalara, hastane politikaları ve akreditasyon standartları doğrultusunda bilimsel ve etik olarak doğru, zamanında, eksiksiz ve eşit bakımın sağlanmasından, sorumlu komitedir. Hastaların hastaneye kabulünden taburcu olma sürecine kadar gereksinim duydukları hizmet ve bakımın kesintisiz olarak sağlanması; hastaların hastaneye kabulü ve yatışı, taburculuk, sevk ve takip işlemleri, kurum içi veya kurum dışı transfer süreçlerini hastane politikaları ve akreditasyon standartları doğrultusunda bilimsel ve etik olarak doğru, zamanında, eksiksiz ve eşit bakımın sağlanmasından sorumlu komitedir.
Hasta Güvenliği Komitesi: Hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen tüm çalışmalar için hasta güvenliği ile ilgili mevcut durumun tespit edilmesi, hasta için hizmet sunumu sırasında güvenli bir ortam sağlanması, hasta için olası risklerin belirlenmesi, bu risklerle giderilmesi için düzeltici önleyici faaliyet yöntemlerinin belirlenmesi ve bu işlerin hastane idaresi ile birlikte gerçekleştirmesini bir plan ve program çerçevesinde sağlamaktan sorumlu komitedir.
Hasta ve Ailesinin Hakları Komitesi: Tanı ve tedavi istemi ile başvuran hastaların ve ailelerinin, hastane politikaları doğrultusunda bilimsel kanıta dayalı ve etik olarak doğru, zamanında, eşit ve eksiksiz sağlık hizmetini bir şekilde hizmet almasını ve haklarının korunmasını sağlamaktan sorumlu komitedir.
Hastaların Değerlendirilmesi Komitesi: Hastaların fiziksel, psikolojik, sosyal durumu ve sağlık geçmişi hakkında bilgi ve veri toplanması, laboratuvar ve radyolojik tanısal test sonuçları da dâhil olmak üzere bu veri ve bilgilerin analiz edilmesi, sonucunun anlaşılabilmesi için hastaların izlenmesi süreçlerinden sorumlu komitedir.
Hastane Afet Plan Komitesi: Hastanenin faaliyet gösterdiği alanda olası iç kaynaklı (hastaneyi ilgilendiren olaylar) veya dış kaynaklı (toplumsal olaylar) acil olay ve afet durumlarını ön görmek, böyle durumlara karşı hızlı ve koordine bir şekilde yapılacakları belirlemek, bu tip hallerden kaynaklanabilecek olası bedensel, ruhsal ve sosyal sağlık sorunlarını, çevresel ve toplumsal sorunları önlemek veya azaltmak için yöntemler tarif ederek planlar hazırlamak ve bunların sürekliliğini sağlamaktan sorumlu komitedir.
İlaç Yönetimi ve Kullanımı Komitesi: Tedavi istemi ile başvuran hastaların ilaç tedavilerinin zarar ve risklerini en aza indirmek ve istenen optimum klinik sonuçlara ulaşmak için etkin uygulanma koşullarını sağlamak amacı ile hastanemiz çalışanlarına danışmanlık yapmak; hasta ve çalışanların ilaç ve ilaç kullanımları ile ilgili gereksinim duydukları eğitimleri belirlemek, planlamak ve uygulanmasını sağlamak, sağlık çalışanları ile eczane arasındaki etkin iletişimi sağlamak için yöntem belirlemekten sorumlu komitedir.
İletişim Kurulu: Hastanemizden hizmet alan hasta, hasta yakınları, refakatçi ve ziyaretçiler ile kurum, kuruluş ve sigorta şirketleri tarafından hastalar adına iletilen istek, şikayet, öneri ve teşekkürleri değerlendirmek; bir yandan istek ve şikayete özel çözüm ve yanıtları oluşturmak, teşekkürlere cevap vermek, diğer yandan oluşturulan istatistikler yardımı ile kurumun aksayan yönlerini tespit etmek ve bu iş ve işlemleri yürütmekten sorumlu kuruldur.
İletişim ve Bilgi Yönetimi Komitesi: Kurumumuz bilgi ihtiyaçlarının belirlenmesi, bilgi yönetim sisteminin tasarlanması, veri ve bilgilerin tanımlanması ve toplanması, verilerin analiz edilerek bilgiye dönüştürülmesi, veri ve bilgilerin aktarılması ve raporlanması; bilgilerin entegre edilmesi ve kullanılması Verilerin korunması ve aynı zamanda kişisel verilen korunması ile ilgili süreçleri yürütmekten sorumlu komitedir.
Kalite İyileştirme Komitesi: Kalite iyileştirme ve sürekli kurumsal gelişim alanında tüm konuların araştırılması, göstergelerin izlenmesi değerlendirilmesi, bu çerçevede uygun düzeltici/önleyici faaliyetlerin planlanması ve gerekli kaynakların sağlanması ile ilgili süreçleri yürütmekten sorumlu komitedir.
Klinik Kalite İyileştirme Komitesi: Hastanemizde Bakanlıkça yayımlanan “Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberleri” doğrultusunda belirlenen sağlık olgularına yönelik tıbbi süreçler ve sağlık olgusu bazında elde edilen kinik sonuçları klinik kalite çalışmalar ile izlenmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesinin sağlanmasından sorumlu komitedir.
Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Komitesi: Yataklı tedavi kurumlarında, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen radyasyon ile ilgili çalışmaların hasta/hasta yakını, çalışan ve çevre güvenliği açısından etkin, sürekli ve sistematik olarak sürdürülmesi, çalışma ortamında mevcut olan veya ortamdan kaynaklanabilecek risk faktörlerinin belirlenmesi, hastane çalışanları, hasta/hasta yakınları, ziyaretçiler ve çevre için radyasyon açısından güvenli ortamın idamesinin sağlanmasından sorumlu komitedir.
Tesis Yönetimi ve Güvenliği Komitesi: Yataklı tedavi kurumlarında, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların tesis güvenliği ile ilintili etkin, sürekli ve sistematik olarak sürdürülmesi, çalışma ortamında mevcut olan veya ortamdan kaynaklanabilecek risk faktörlerinin belirlenmesi, hastane çalışanları, hasta/hasta yakınları ve ziyaretçiler için güvenli ortamın idamesinin sağlanmasından sorumlu komitedir. Yataklı tedavi kurumlarında, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların tesis güvenliği ile ilintili etkin, sürekli ve sistematik olarak sürdürülmesi, çalışma ortamında mevcut olan veya ortamdan kaynaklanabilecek risk faktörlerinin belirlenmesi, hastane çalışanları, hasta/hasta yakınları ve ziyaretçiler için güvenli ortamın idamesinin sağlanmasından sorumlu komitedir.
Transfüzyon Komitesi: Yataklı tedavi kurumlarında, kan/kan bileşenlerinin temini, kan bileşenlerinin hazırlanma oranları, kanın saklanma ve kullanım güvenliği konularında hastane politikasının oluşturulmasını, kan/kan bileşenlerinin kullanıldığı tüm olgularda transfüzyon endikasyonunun değerlendirilmesini, hasta ihtiyacını karşılama konusunda kan merkezinin yeterliliğinin değerlendirilmesini ve kan/kan bileşenlerinin bağlı transfüzyon reaksiyonlarının değerlendirilmesini sağlamaktansorumlu komitedir.

BİRİM KALİTE SORUMLUSU LİSTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz MOLDİBİ 

Yönetim Hizmetleri

Prof. Dr. Züleyha KAZAK BENGİSUN

Palyatif Bakım Merkezi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YIĞMAN

Psikiyatri Hizmetleri

Doç. Dr. Semih TANGAL

Beslenme ve Diyet Ünitesi

Doç. Dr. Aslı YARCI GÜRSOY

Doğumhane

Dr. Öğr. Üyesi Emel IŞIKTAŞ SAYILAR

Hemodiyaliz

Öğretim Görevlisi Elzem BOLKAN GÜNAYDIN

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri

Öğretim Görevlisi Mehmet Barbaros ÖZEL

Ağız ve Diş Sağlığı

Muzaffer ORUÇ   

Hastane Müdürlüğü

Sultan AYTEMİZ 

Hemşirelik Hizmetleri

Berna ÇELEN                         

Hasta İletişim Birimi'ne Bağlı Bölümler

Çiğdem ELMAS

Kurumsal Faturalandırma, Rapor Servisi, Özel Sigortalar

Dursan AKŞİT

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ezgi Nur TEKBIYIK

Arşiv, Tıbbi İstatistik

Ecz. Nilgün SÜER

Eczane

Nazlı SALTÜRK BÜYÜKPOYRAZ

Medikal Depo

Bekir KILIÇ    

Çamaşırhane

Sultan AYTEMİZ

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

Dilek ÇINAR

Terzihane

Aybüke BULUT

Acil Servis

Elif ATASEVEN

Radyoloji

Nazlı Zahide CEYLAN

Poliklinikler

Damla ÇİL

Solunum Fonksiyon Testi Uygulama Alanı

Nilgün ÖZBEK

Endoskopi Ünitesi

Yunus Emre SAĞLAM

A Blok 2.Kat Ameliyathane

Fatma UYGUR

A Blok 2.Kat Yoğun Bakım Ünitesi

Songül DOĞAN 

A Blok 2. Kat Yatan Hasta Servisi

Zeynep ÇAYIRLI

A Blok 6. Kat Yatan Hasta Servisi

Meryem ŞENER

Organ Nakli Yatan Hasta Servisi

Tuğba KAYA

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Meltem KARABACAK

A Blok 4.Kat Yatan Hasta Servisi

Nevriye TAŞKAN

A Blok 5.Kat Yatan Hasta Servisi

Tuğba KAYA

A Blok 3.Kat Yatan Hasta Servisi

Özge HASTÜRK

A Blok 7.Kat Yatan Hasta Servisi

Berna BAŞHAN

Patoloji Laboratuvarı

Zeynep AZMANOĞLU

Transfüzyon Merkezi

Özge KIZILARSLAN

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Neslihan ÖZTÜRK

Biyokimya Laboratuvarı

Cevriye ÇETİN

B Blok 4.Kat Yatan Hasta Servisi

İsminaz ÇETİNKAYA

B Blok 5.Kat Yatan Hasta Servisi

Seda DAŞKINER

Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesi

Yusuf BAL

B Blok 6.Kat Yatan Hasta Servisi

Zeynep Nur DEMİRTAŞ

Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi

Tarık KARDEŞLER

B Blok 7.Kat Ameliyathane

ükremin ARSLANOĞLU

Hemodinami Laboratuvarı

eltem DEMİREL

Anestezi Bölümü

Lütfiye ZABUN

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

Özge BALKAYA         

Ruhsat, Tescil ve Değerlendirme Birimi

Derya CAN

Evde Bakım Hizmetleri

Ahmet Can ÇETİNER

Biyomedikal Birimi

Hande BELLİKLİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Mesut AKIN

Sosyal Hizmet Birimi


SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI HASTANE SETİ
https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/41258/0/skshastane-seti-s-61--09082021pdf.pdf